• İstanbul27 °C
  • Erzincan26 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KEMAH 1516 YILI KANUNNAMESİ
00 0000 Salı 00:00

KEMAH 1516 YILI KANUNNAMESİ

922 (1516) Tarihli Kemah KanunnamesiDefter-i müfredat ve mahsulat-ı vilayet-i KemahI. Tafsıl-i Kanunname-i vilayet-i Kemah mahsulat-ı kura ber muceb-i kanun-ı Osmanı ve bac-ı tamga ber muceb-i kanun-ı

922 (1516) Tarihli Kemah Kanunnamesi

Defter-i müfredat ve mahsulat-ı vilayet-i Kemah

I. Tafsıl-i Kanunname-i vilayet-i Kemah mahsulat-ı kura ber muceb-i kanun-ı Osmanı ve bac-ı tamga ber muceb-i kanun-ı Hasan Padişah.

2. Evvel vilayet-i mezkurda vakı olan reaya ki müslimanlar dürürler anlarun kim çifti olup ve bir çiftlik zemin zira'atine kadir olan anlarun gibiden r e s m - i çif t deyü ellişer Osmanı akçalann alalar ve anlarun kim çifti olmaya veya bir hanede tekrar müzevvec ola anlarun gibiden on ikişer akça r e s m - i b e n n a k alalar ve anlar kim mücerred olalar atalanna hidmet ider olmayup alahide kendü öz karlannda olalar anlardan altışar r e s m - i c aba b e n n a k alalar.

Ve kefere taifesinden bu zikr olan rüsum alınmayup amma her haracgüzar nefer başına yirmi beşer akça i s p e n çalalar.

Ve çifti olmayup bennak adında olan müslümanlarun birer mikdar zira'atleri olsa zira'atlerine göre hisab idüp her iki dönümüne bir akça-i Osmanı alalar.

Ve bu zikr olan rüsum ki takrır olundu eger mü sı iman ve ger kefere taifesidür bunlarun alınmalannın mevsimi evvel-bahar evail-i Martdadur ol vakit alalar andan mukaddem almayalar.

3• Ve zira'atlerinden eger müsliman ve ger keferedür h u m s üzere alalar ol üzere kayd olupdur amma müsülmanlarun bağlanndan ve penbelerinden ve meyvelerinden ve bostanlanndan y e d i d e b i r alına öyle kayd olupdur.

4. Ve şehir tfÜfesinin müslümanlanndan b e n n a k r e s m i alınmaya kayd olmayupdur ve gallevatlarından ve gayn her neleri kim vardur ö Ş r üzere al na öyle mukayyeddür.

5. Ver e s m - i a r u s i y y e kız oğlandan altmış ve dul avratdan otuz akça resm-i arusiyye alalar kız oğlan her ne yerde nikah olur ise olsun atası ne yerun ra'iyyeti ise anun sipahisi ala ve dul avrat her ne yerde nikah olsa resm-i arusiyyesi anda alına.

6. Ver e s m - i a s e 1 hasılolan baldan ö Ş r üzere alına.7. Ver e s m - i a s i y a b her asiyabdan ayda beşer akça hisabı uzere alalar ki yıllığı altmış akça olur.

8. V e a d e t - i a ğ n a m her iki koyuna bir akça alına.

9. Ver e s m - i yay i a k her yaylakcı olan kimselerden ki çeherpası ola her haneden birer nügi yağ alalar iki yüz dirhem ola.

ıo. Ve c er a y i m - i hay van a t içün dahi ya at veya sığır ekine girüp ziyanlık eylese her davar başına beşer akça cürmün alalar ve ekin sahibinin ziyanlığın dahi hayvan at sahibinden ödedeler ve her davar başına siyaset içün sahibini beşer ağaç dahi uralar bu husus içün her haneden maktu' akça almayalar.

i i. Ve gallevatın kıymeti buğdaydan ki İstanbul kili ola sekizer akça ve arpaya ve daruya altışar akça ve penbenin batmanına ki on iki nügidir altmış akça ve hamir batmanına beşer akça ve meyve batmanına ikişer akça bu zikr olan bahayile kuranın mahsUlatı bağlanupdur amma ol kimesneler kim kura mahsulatına mutasarn/lardur eğer ümera ve ger zü'ama ve ger erbab-ı timar ve gayridür defterde ve kanunnamede böyle kayd olupdur bu kıymet üzere re'ayadan akça taleb olunmak kanun değildür hemen kanun ayniyle hasıl olanın almakdur eğer ziyade bahaya satılsa .... ve eğer eksüğe ıssı(?) ve ziyan sahibi tımarundur.

12. Ve vilayet-i Kemah'ın vakfolan kurasından an kadırnin onda üç alın ugelüp ikisi d i van i ve birisi m a i i k a n e ki vakf içün alınur imiş giru evvel üzere onda iki dıvanı ve birisi vakf içün kayd olup dıvanısi timar olup ve vakfıyyesi mesacid ve medaris mülazimine ta'yın olup yerü yerine kayd olundu.

Tafsıl-i kanunname-i tamga ve bac ber muceb-i kanun-ı Hasan Padişah:

Trabzon'dan keten yükü gelse geçüp gitse uburu her yükünden elli karaca akça alınur imiş ve eğer şehirde satılsa her topdan üç karaca akça alurar imiş ve Hasankeyf meta' i ve Haleb meta'ı gelse geçüp gitse ol dahi her yükden elli karaca akça alurar imiş ve eğer satılsa don yüzü gibi ve kuşak gibi va alaca gibi ve bu emsal nesnelerden geçüp gitse her yükden elli karaca ve mürdebar yükünden turunç gibi ve kuru üzüm gibi ve bu emsal nesnelerden geçüp gitse her yükden altı karaca akça ve eğer satılsa yüzden beş karaca akça alurar imiş ve kepenek yükünden eğer geçüp gitse otuz karaca akça alurar imiş ve satılsa heman yüzde beş karaca akça alurar imiş ve taftadan ve veladan(?) ve bu emsal nesnelerden yüz karaca akçadan beş karaca akça alurar imiş ve kalay dahi ana göredir ve penbe yükünden eğer geçüp gitse her yükden onbeş karaca akça alurar imiş ve eğer satılsa heman yüzde beş karaca beş karaca akça ve hamir yükünden eğer geçüp gitse ve eğer gayri yerden şehre gelse oniki karaca akça alurar imiş nokta-başı deyü.

Ve eğer celeb koyunu geçüp gitse her celeb ki iki yüz ola bir baş koyun alalar ve eğer kasabhanede satılsa her bir baş koyuna bir karaca akça alurarimiş ve eğer sığır satılsa her sığır başına altı karaca akça alurlar imiş ve bez yükünden eğer gayri yere gitse her nügiden onsekiz karaca akça alurlar imiş ve himar yükünden on iki karaca akça alurlar imiş ve eğer at veya katır satılsa bunlarun gibiden her başdan onsekiz kara ca akça alurlar imiş ve eğer himar satılsa bunlarun nısfıdır ve eğer çift öküzü satılsa nesne alınmaya ki kanun değüldür.

Ve eğer sabun yükü geçüp gitse her yükde elli karaca akça alurlar imiş ve eğer satılsa her yüzde beş akça alurlar imiş.

Ve cüllah kuyusundan şehirde olan kuyudan her kuyudan altı karaca akça alurlar imiş ve kefiş-duz(?) göçünden her göç başına altışar karaca akça alurlar ımış.

Ve tabakhanelerden her tabakhaneden altı karaca akça alurlar imiş bu zikr olan nesneler tamga-i siyaha müteallikdür.

Ve her batman on iki nügidir ve her nügi yüz yetmiş dirhemdür.KAYNAK

Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası 1520-1566

Prof.Dr.İsmet MİROĞLU

Bu haber toplam 2173 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Kemahlilar | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : kemahlilar@gmail.com | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA