• İstanbul16 °C
  • Erzincan12 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kemah Merkez Şive Örnekleri
01 Mart 2010 Pazartesi 00:00

Kemah Merkez Şive Örnekleri

Konuşan :Vehbi Yılmaz Yeri         :Kemah İlçesiMerkezKonu       :Genel D. 3-25 Üç yaşiında babam ölmiş, gırh

Konuşan :Vehbi Yılmaz

Yeri         :Kemah İlçesi

Merkez

Konu       :Genel

 

D. 3-25

 

Üç yaşiında babam ölmiş, gırh günnükgene anem ölmiş. Yetimlikden böyüme. Şimdi de bi yetim gördü ki canum acur. Heyıri severim. Dügünner- de de irahı içerim. Bi şüşe süsüz içerim. Süu ğatdiyen gomam. Hanımınan da sanlı yatarım. Boş gün geçürmem.  İki gün geşdi mi paslanurum. Hanıma da derim ki bu hacat  çalişacah. Manzarayı buldun sen beg. Emicemin yanin- da böyüdüm. Bi küp altunu vanmış, hökümete ğodılar. Bi liriya bi panğu- nud  verdiler.Ondan sona mâdlige getdük Urus geley deyi.  Burdan emiceminen barabar, kirvası var, getdük, ğoya emniyet sanduh. Bu sefer de orda dediler ki Urus geliy. Yaylada. Bizi yüklediler, getürdüler. Ordan gelüykene bizi soydular temamiyle. Ben de deha küçüğüm. Demek ki ğaş yaşında va¬ridim,  sekgiz yaşinda, dokğuz yaşinda ancah vardım. Bonun üzerine dotdılar beni, debpüer var, Erzincen'de yaperler, onda bal götürmüşdük. Elleri girmeyi bele ahdericinen. onnan çihartdılar, yediler. Belen erenmiş bal. Dutdı benim yüzime nassı, gece yendürdiler beni bi deriye. Bi de bahduh yohardan gol geliy. Onnardan gol geliyi. Halbusı o ğola teslim olmah lazımmış. Teslim olayduh bizi soymazdılar. Bu kerhanacılar bizi soy¬dular. Yüzümi ahdericinen wurdilar, Bah.Yüzimin derisi soyıldı. Baban pa¬rası nerde? Dedim, hökümatda, ben  de bi şey yoh. Tekral bizi soydılar. Memed Emicem dedi ki, kivra  dedi, oüriy, Allahı seversen gözi kor olmış. Çoluh çocuğu  şey etme, başga ne alisaz alm. Sabahleyin bi de buhduh ge¬ne  şahur şuhur ne bize gene vurecahlar. O bi tenesi gomadı. Daha di¬yeceğim mi? Orden yüyhlediler, getürdiler başga yere.  Helallığ.alduh hep birbirimiznen. Gine aradılar. Benim anamın  tahım altım emicemin garısındaydı. Onun da vardı tabi esgiden bele, sıralan vardı. Onnan da aldüar. Lüwer vardı  iki tane, üweri aldılar. Hakğı ağladı dedi, dağ başında gurd, ,olur, bişey olur lüwerin birini ver. Âl la yit dedi, bu da sene olsın, dedi. Godular, getdiler efendime söliyem. Saleh  getdi sordu, terif etdiler, burdan yohan çiharsın. Getdük. Saleh hayven getürdi. Gidecök. Yihdilar. Buğlur saldular. Yedük, geliyük. Ayeğının altına bele ğoduh. Çarih geydük. İki  tene yinek var, beş, altı tene dawar var. Onnan süriyük.  Gelek gi ğunarah. Hızmekger durmış, dunyi. Geldük sirtda on beş silahli. Gawüşemadılar. Hakğı döndü, ayeğına tiken batdı, dedi, oy, altunnar düşmiş dedi. Topladuh, sürdük, geldük onya.  Süleman beyi vurmışlar. Garşuladüar. Geldük, ğıtlıh. Tarliya dari getürdiler, ekdiler. İfah dari. Onu ekmiyeydük  biz de el gibin kireş mıreş yiyecekdük. At getdi suyin içine deriye, ayeğı gırılmiş. daşda otınyim. Kesdiler beş dahğa sorna bağarsuh mağarsuh ğalmadı.

 

Konuşan : Hüseyin Öztekin

Yeri         : Kemah ilçesi

Merkez

Konu       : Genel

 

D. 3-26

 

Cenaze oldı mı, tâbi ğomşular toplanur. Defnederler. Yemeyh işine gelen de, o evde artuh ğomşulardan falan heş bişey  yapmezlar. Cenaze evinde yemeyh bişer. Hakıgâten dini bahimdan uygunsuzdur. Yemeyh dorğu devvüldür. Adam öldü mi, belle İd  o ewün oceğı batdı. Köwlerde yemeyh verüller, misafir edeller. Burelarda ele usûl yohdur. Sen yemeyh gönderiy misin?  Nerde gönderiysin? Ben heş görmedim. Gahve verililer, aci gahve,  şekelli dewül. Teziyeye gelen giden olur. Sultan Meleg'ın aslım, böyıik bi hoca vardı, Şükrefendi, Arabisdan'da tahsilim yapmış, hace getmış. Sultan Meleg'in Meliyh Şah yani bunun bir hökümdar olduğunu söylerdi. Pek onun ziyaretine uyğun görmezdi. Çünki derdi ki, madem ki hükümdardır, zamanında bu zulm etmişdür, zulm eden de ziyaretgâh olamaz. Bizim di¬nimiz  bole ziyareıgâhlan men etmişdür. Bele mâbeüere tapanmah  yohdur. Galenin de bülmem, yedi gurplu altun varımış da, aslı var ı mı, yoh mu? trelden beri söz var. Haralda hep evayat. Bi İbrahem emi vardı bu adamın bu galede otırdığmı gendısi sölerdi. Bu gale ikiye tahsimdür. Bir kısmi Erzincen'e , bir kısmi Kemah'e âyit. İbrahem Emi derdi ki, biz bahar ü oldu mı enerdük, orta ğaleye enerdük. Bele soğan patates  oldı mı gale deki evlere ğorduh. Herkeşin tapuli yeri vardi,  galede. Esas tarihçesini bülen yohdur. Hepsi revâyet. Esas tarehi yazmey.

 

Konuşan : Nazlı Altunışık

Yeri         : Kemah İlçesi

Merkez

Konu      : Genel

 

 

D. 3-33

 

 Öcah yahiyim yemeyh yapâm. Hadin buyurun içeri Sandala getürim.  Şey gaz sobaları var ya, işde eyle tandır. Eşiyler,  yendünyler onya. Yaharuh. büşûrûrük. Âletleri ğıldirik, değirmi ırapatalanmız var. Getürem, göresiü mi? Değirmi ırapatası  var onun üsdüne çarparuh, tandıra vururuh. Büjürrük.Yoh bizim bura hep tandır. Evvel değirmi ırapataynan büşürdük, gine büşurük ya, kimisi de üzün ırapataynan büşur. Evvel  varidi. Fasulıya yahni¬si. Güweşlere ğoruh, fasılıyasını goruh yendûrük tandıra. Dibine yendûrük. Duzunu herşeyini ğoruh ağzım örtel, yendûrük güwecinen dibine. Ele bişer ki, çihardursun hurma gibi. O düşiyi içine. Alacöh, onu yahmiyecöh. He- men^aluruh. Şiş var elimizde üzun üzun. Açannar var. Onu alacöh. Onu almaş san günah olıyi. Derler ki om yahmassan sawabı çoh, eymevh biişurken. Başında tandırın? Tâbi söylerük. Şahaynan mahaynan eyhme>n büşurük. Belmem herşey söylerük. Sözlerini nc bülem. Türki çıgıruruh. şaha ederük, herşey derük. Kimisi ilâhi çığıruruh. İlahı da söylerük, türki de söylerük ki eğlenek eyhmeyh bişe. Vahit geçe. Tâbi tâbi.

Dört dene oğlan everdim. Ahırat suwalı soracah. Benim de şaham çohdur eyhmeyin başinda. Derler ki sennen eyhmeyh büşürenden heş bulmezuk eyhmeyh bitdügünü. Ne söyliydim? Ne diyem, ne bülem, unıtdım. Ni diyem yawrum, ne diyem? Ben sözini ne bülem. Ne deyiydük? Ben ğaş senedür eyhmey büşirmiyim, gözlerim bozıldı da. Şindik de ğlahlanm eşidmiy. Geşdi daha benden. Türküler derdük, mâniler derdük. Üşahlarımı everende mi?  Yemeyh yaparuh. Mezelerinden soma birüküller,  gece temizce oynallar. Türki çığırullâr. Giderük gelin getûrük. Giderük gına gecesine. Ne bülem işde ediydük. Yoh evvel vardı amma şindih yohdur. Hep gına gecesi yapallar. Orda da yapiylar ya. Gına gecesi gi¬derük saluna. Salunda yapallar işde. Oynallar, çalallar. Çalğular çalar, adamlar oynar. Horan dutallar. Oyneyan oyneyi, oynameyan oynameyi. Aynı Erzingân'ınki gibi oldı. Daha ele başğa yapmiylar. Tabi tabi heda ye götürüller. Ordan gelür hedâya, burdan da gider. Giz evine herşey götürür. Güwegi. Gutular, çerezler alur her şey, ağırlallar. Onnar da bun- nara herşey gor. Çorap gor, faniliya gor, başğa birşey, herşey ğollar. Gelin güwegiye. Geçel gelüller. Ne bülem ben bele ahırat suwalı sorulacah. Tarhanayı ben büşürdüm. Yeni aldım böyün içeriye. Tarhanayı mı?  Yoğurt yığduh. Dutduh yayduh. Tuluhdan, sınısıdan yayduh, gazanı. ğoyduh şurıya. Yarmeyi salaruh. Domates ğoruh içine, dorğaruh. Ondan sornama ğanşdüruh, büşurük, sererük baciya. Ben daha yeni aldım, torbada. Onnar mı? İşde bişeyi diliyi gediyiler. Niyetleniyler. O dileyhler işde, deyiylerse ki; işde oğlümuz mekdepden feraza geçsün. Oğlümuz mamunyata geçeceyh mi? Diliyler, geliyler. Krzingân'dan çoh geliyler.  Bizim bürdan çoh giden yohdur. Gedeyler. Gedeyler emma dediler ki,  zemamnda ki herkeş vadediy mevlüd ohidiylar orda. Dediler ki, hoca deyiymiş ki, orda bi ğadun var da ölileri  yuyıy, o üriiyasında görmiş ki, deyiy ki, şehit ki, daha gelip burda mewlüd ohutmasınnar, gurban kesmesinner Büruya gelip bâr bâr bağjriymışlar. Bizi çığniylar. Üzerimizden hep gediyler, bizi çığniy- lar. Eman daha sayan yoh  ki hep gediyler. Göya Sultan Meleg'e geliyler. Gelüller öğünde ırahılar içiyler, ğuzulan büşiriyler, yeyiyler. Ney ki Sul¬tan Meleg'e gelmişler, işde o vahit çarpar o. Tabe. öaş senedür Engari'ye gediyün. Oğlum var Enğare'de. Ora başğa,  bura başğa. Ne büem, oralarda hayat geçüriyler yawrüm.Bizim burada ömrümiz gediy. Ahan sabahdur belli gelinimiz ahurü ğazdi, ahan şindi atdı, şehit düşdi. Orda gez. Ben getdim gış bütüni oturdum. Oğullerim gediy işe, gelenem gediyi işe, ben otınyım evde. Şindi geldim abunya parçalaniyim.  Oceğı yahdım, yemek ya¬panı. Zeytin yağlı yapacam. Nâne, bu dolmıya ğoyecam. Yawrüm bi ğayfe büşür de getür. Çay büşürsün. Eyleyse ğayfe büşürsün. Neye ğonişmiyalar? Ey ne bülem. Deli ğan beki her şeyden ğonuşur. Yawrüm, yanı bünu n ediysiz?  Bele söradan ahlima gelmez ki. Ben de yawrüm erişde keser¬dim,  eyhmeyh büşürdüm, ebeliyh yapardım. Her bişey de yapardım. Ama şindik ebeliyh yapmeyim. Mahalle köw ebesi çihdi. Ahan bi pırtik

 

 gızlar. Allah izin veriyi de doğiy yawrüm.  Onnann elinde bişey yoh. Ahan abunnan hep ben doğurtdum. Çoh bi eyi annesi vardı. Şindi ayehlanm hep hış hış ediyi. Hep unıtmışım. Türküler dellerdi. Böyük cewüzün dibi, sivingin ucundâyum.

Sivingin ucunda d aş ben .oleydün

Ale göz üsdüne gaş ben ^oleydim.

Ünıdeyim. Getdim çarşuya et yohdur. Geş zemanda getdim. Demiş yarın verürük. Zarzavat var et yoh. Niye gezıy şindi? Ey parayi nerden alıy ki, gediyi, geziyi. Baha bi gutu getürdü. Gedem gelem de Engare'ye, getürem bizde durasm. Bizim dede olayıdı şâyir gibi annadurdı. Annadur. Neye annatmıya? Ema ğulaği sağir, bağirecahsiz accuh. Ey epey horata  aidiz mı? Erişdeyi keserdüyh, eyhmeyi çoğ^eyi büşürdüm. Gollanmda yel var. Ekine gideller.

 

Konuşan : Refika Ancan

Yeri         : Kemah İlçesi

Merkez

Konu       : Genel

 

D. 3-34

 

Nene aşşahta. Memed'in yerinde. Hasdeyim gelin oturun. Ne diyim ki?  Ben bülmiyim ki ele. Unutduh getdi, ne bülem. Basğunu heee? Kemah'ı basdı. Herkeş ğaşdilar. Galiya çihdılar, biz ğalduh burda. Bizim irihmetlig gi- şi hasda, öliydi. Ben gidemedim. Bi de bahdım gapeye veriyler tekmügi. Firek girildi, ztrza ğınldı. Dört beş gişi gapeye tekmik vuriylar. Gür gür gür içeri doldılar. O burda öliy, can veriy. Biz ğaşduh, getdük bağlara, otların içine sahlanduh. Peteyhleri  meteyhleri gırdılar, geçürdiler. Para ariylar. Bele yaydilar, olduğu gibi peteyhleri. Eyilerini almışlar, esgilerini atmişlar su- wağa. Ey işde ele gördük, başğa ele ne diyek, ne görek.Mevlüd ohudullar, yemek verüüer.İşde bele şeyler edeller öliye. Ne edeller? En esgiden veriydi, ölü öliy,esgiden üş gün, dört gün yemeyh veriyler. Bögün ben, yarın sen. Şindi o ğahdı. ölü evi ne verse ev¬den bişeceyh. Yemeyh verilecek.  Bele şeyler olıy. Ters olmış yene. Hem ölüsüne ağlasın, hem yemeyh büşürsün. Dünya döndi. Dünya başğa türli. Erkeyhlere  verüller. Aci ğayfe. ölide şeker yoh. O tahır tahır atiy,  ğaleden mi nerden? Ne büiem. Yemek veriyler, şeker dağıdiylar,  kimisi de yemekler de veriyler. Havla, herle. Havla deyim. Iradoyoyı aç, sölesin sen yaz. Tut yoh ki bı^yıl. Tutı tophyuh, ğazene doldınyuh, ğaynadıyuh. Hırnı sıyı da  yayıyuh. Yoğurdu om da ayran ediyük. Tut ğaymyi torbalara  doldurup tıhıyuh. Tut ğaynıy. Şire edip gine ğazcna doldünıyuh.  Cem

 

edivük gazena. O gaynemahda olsun biz herle çaliyuh unnan. Herle teşnen herle. Şire ğaynedı mı, ayreni getüriyük, pilowu getüriyûk, doldurup ğariş- diruh. Ha ğaruşdurun, ha garuşdurun, bahıyuh ki kepciye bulaşiy, bulaşdı, oldu pilow.  Parhaçlara doldüruyuh, baceye çihardiyuh. Baceda artuh, getûr  bi bez göreler. Horatasum alıylar. Yataruh, sabahdan gaharuh  o bezlerin ters yüzlerini ısladuruh bütünûce suyınan. İki  adam garşi ğarşiye geçerûk, oni ele çekerük. Çeker çiharduruh. Bezi çihar basdığı ğalur. Basdığını tek- ral baceye serel ğuruduruh, gatlaruh sanduğa ğoruh, gışin yenik. Basdıh yedükden soma isdersen gışin ye isdersen şindi. Basdıh ne zaman olsa yeniy. Datdı. Esgininkileri begenmiyler ki. Üşağımışuh  anamız ölmiş.

Bize bi misafir geldi. Her sene geliy üş dört dafa geliy.  Cewüzlerin de töküm zamanı. Bu odalara hep cewüz doldurmuşuh.  Neriye serek örtüsünü, neriye serek, cewüzleri topladuh  bir arıya, cewüzlerin içine örtüsünü serek. Biz bu odida yaöyuh. Serdük yateğını onya, yatduh. Ame ahşam Haciğangil'e getmüşidük, onnar burda oteriylardı. Paltosunun cebin¬de eki ceğara olduğunu sezmiş. Ceğarası da yoğımış. Paltoyı şurıya  as¬mış. Geldük. Bu dolapda da bi arha soymışdı da bi arha basma, pazen getürmişdi, yatahlan yeniliyek deyin. Burda dolap vardı dolaba goyduh. Dolabı gösdermiş irehmetlig. Demiş ki burayı belece elli liriya aldım. Om da ahhna ğoymış hırsız. Geldi dedi ki misafir tapınıy, uyhusı var. Yatağı ser ki yata. Getdim yatağı serdim ki yata. Getdi yatdı. Örtdük ğapüan geldük. Biz uyhuya dalmışuh o gelmiş paltonun cebinden ciğarayı almış getmiş, om duymaduh. Orda asılı ciğarayı almış, getmiş, Acuh daha yat¬duh.Bi de bahdım ğapı açıldı. Dedim bismillahirrahmanirrahim o ne? Gâpiyi kim aşdı. Ğapiya dayan bele bi üzün bi gişi. Heç sesimi çihartma- dım. Kirpit yasduğumm altındaydı. Elimi sohdum kirbidi aldım. O da dolaba geliy. Ben de ahan bürda yatiyim.  Geldi yöneldi dolaba. Dolaba geldüyhleym ben hemen kirpiti çahdim, ağzrna dayadim. Dedim kerhenaa, seni gidi. Gişimin ğulahlari sağırdi, bereket versin duymadi, öldürüldü.  Şu dış ğapıyi, aşdı firengi, getdi örtüsine girdi, ki sowahdan,  ordan gelmiş da hırsız. O yateğa girdi ben zopayi  aldım elime. Getdim üsdünden, üsdünden aşeğı pat pat  bir iki dene yapuşdurdum. Çuwala cewüzi çekmiş götürmiş sahlamış cewüzi. Burda çuwab vardı, bahdım çuwah yoh. Atdım ğapiya çaruğmı, çorabını hayde dışarı. Gapiyi kitledim. Sabahdan ğahdı ağara ariy. Ben de ciğaradan haberim yoh.  Oysa o gelmiş almış ciğarayı. Demedim. O işgilli, kim bülür ne der bana. O hayvanım çekdi ahurdan, geşdi, getdi. Dedim gel otır ki sene hekât deyem. Otuddurdum avunya, olırdım yanına. Dedim Babacanoğlu n, etdi gece büliy meşin? Gari  ne uetdi? Dedim öllümün koru etdi. Onu ne aluşdurdun hırhızı?  Cewüzü çu- wala çeyhmiş çüwal yoh, cewüzü almış, getmiş. Dedim, dolapdaki eşiyeyi, eşiye gediydi, kirpiti çahdim, ağzina dayadım. Oy gari Allah senden ırazı olsun. Uy oceğın bata gine mi hırhızlıh ediy. Dedim ben ölene ğader bu

 

 

eşıyi geşmiyeceyhsen. Geldi bi ahşem: Beni böyünnük misafir edin. De¬dim biz ekmeg edecök evde yer yoh. Sen burıya daha geliy misin ki? Ne¬den geliysin? Gowaladım geşdi, getdi.

 

Konuşan : Ahmet Ancan

Yeri         : Kemah İlçesi

Merkez

Konu       : Genel

 

D. 3-35

 

 Oturullar on iki gişi. Bu ölünün mesela namazi galdı. Bunun  şeyini aldın ğabul etdin mi? Ondan ona, ondan ona devrediy.  O paredan da onar beşer lira on iki gişiye tahsim ediyler.  Ücret veriyler. ölünün günahına ot- tah olıylar ki, Cenab-ı Allah da onnarrn, ele yapduğma göre ölünün ezâbırn birez hafiflede.Yeyharlar, kefinnerler, götürüller, gömeller, merteğini gıb- leye dönderürler, yüzini, torpağını verüller. Üzerine hoceler ohur. Hatim ma¬lim ohur. Dağılullar, gelüller, mevlüd ohudullar. Ahşamı da tevhid çekeller, helva bişürüller. Helvayı yeller dağılullar. Ama onnara gine bi diş kirası, onar  lira, on beşer lira, adamına göre dağıdullar. O da diş  kirası.

 Esgiden bu ğırallığımış. Hazreti Ali gelmiş burayı şeyetmiş,  fetetmiş. Çoh zcngiin şeyler varimiş. Amma şindik bu, o galede var yanı, yoh değil, para var, lira var.Var amma dılısımludur.Onun ğapısı da belkim de daşdandur. Gale boş degül. Galeyi Almannar isdediler almaye, razı olma- dılar. Galenin içinde ne varsa alacağıdı, bize de fabruka yapacağıdı. teslim edeceğidi. Dört sene söra çimento fabrukası yapecağıdı. Bele kerpiş tökerken, galenin öte terafında çarşıya dorğu terafında böyle ğazduh. Bi de bahduh bi külüçe halında şey dağıldı, gazmeyi vurduhleyin. Oysa işde giy¬medi paralar. Sora altun tahımı falan vardı, yüzzüg müzzüg, küpe müpe. One hemen el goydu hökümet. önce tahsim etdük birbirimize. Daş da vardı cevahir daşi. Tahsim etdük, içimizden bi tenesi bi para düşdi one de. Dedi ki bana verürsez  verin, yohsa gediyim hökümete haber verim. Getdi hökümete haber verdi. Candermalar sardilar, geldi yohladılar, hepsini aldılar. Bi tene de bişey galmışdı, bi mahasdan kesilme para, esgi para. Erzingan'a getdim, dedim bi ayne alam. Bundan böyük bi ayne ala-cem. Dedi bahım pareye. Bahdı. Dedi ki mağazadan ne begeniysen al, de¬di. Ben ne begenem. Bilmedim ki bi top gumaş alam. Oysa ğıymetliymiş soyha. Bi böyüceyh ayne vereceyhsen. Peki dedi ayneyi aldım çıhdım. Bu ğalamn etirafı büe boş degül. ikinci basğun verdiler. Makinalıyı atdilar süya.  Biri bi başda, biri bi başda çökmişler ateş  yahalar. Sade beyinneri galdı gendilerinin, cesatlannı atmişlar. Firad'a. Bu sefer ohardan top yetişdi.  Hemen hemen nerdeyse galeyi fetediylerdi. Galeyi alıylardı. Ondan sorna top seseni eşütdükleri gibin, ele hep dağüdılar ğaşdılar. Kân köwünde demişler ki, Kemah'a  pülav yemeye devet etmişler.

 

Kaynak: ERZİNCAN VE YÖRESİ AĞIZLARI

İnceleme – Metinler - Sözlük

Prof..Dr.Mukim SAĞIR

Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Türk Dil Kurumu Yayınları No:565 Ankara,1995

Prof.Dr. Mukim Sağır Bey’e çalışmalarını kullanmamız için vermiş olduğu kişisel izinlerinden dolayı şükranlarımızı sunarız.

 

 

Yayına Hazırlayan : Tuba Hanım

 

Bu haber toplam 4056 defa okunmuştur
YORUMLAR
Şive Örnekleri
Gürol Yılmaz
Bu yazmış olduğunuz, çoğu asılsızdır. Askere gidene kadar dedemle bereber olduğum dönemde, buvermiş oldğunuz örneklerin çoğuna raslamadım. Ayrıca bu örnekleri verirken doğruluk payı varmı diye düşünmeniz gerektiğine inanıyor ve yazmış olduklarınızı hoş karşılamadığımı takdirlerinize bırakıyorum!!!
21 Aralık 2014 Pazar 01:14
Bu şive hangi Kemah'ın-devamı
Oktay BÖĞÜ
baştan sona bu şiveye bakılırsa bunların büyük bir kısmı uydurma ağızlar. çalışmayı yapan arkadaşlar biraz kendilerinden uydurmuşlar. böylesi telaffuzu zor bir şivenin benim memleketimin ağzını küçük düşürücü olacağını düşünüyorum. saygılarımla....
26 Haziran 2013 Çarşamba 10:06
bu şive hangi Kemah'ın????!!!!
Oktay BÖĞÜ
kemah merkez şivesi olarak okuduğum metin bir Kemah'ın yerlisi olarak ve hayatının büyük bir kısmı Kemah'ta geçen birisi olarak beni şaşırttı. içerisinde doğru olanlar olmakla beraber büyük kısmı hangi kemah'a ait çıkaramadım. bizde heyır yerine hayır, dügünner yerine dügünler,irhaı yerine ırahı, ğ ile başlayan terimlerimiz yok örnet ğatiyen yerine gatiyyen, ğodılar yerine godular, ğoya yerine goya vs. yemeyh ifadesi çok kullanılmış halbuki yemeh kullanılır. YAZMEY yerine yazmıy gibi
26 Haziran 2013 Çarşamba 10:04
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Kemahlilar | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : kemahlilar@gmail.com | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA